Regulamin

 

Regulamin serwisu premiumy.pl

 

§. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego premiumy.pl dostępnego pod adresem: www.premiumy.pl

2. Operatorem Serwisu Internetowego premiumy.pl jest spółka Premium Web Ltd. zarejestrowana pod numerem 191435z siedzibą w Tenancy 10, Marina Hause, Eden Island, Mahe, Seszele. 

3. Z Serwisem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@premiumy.pl

4. Operator Serwisu Internetowego premiumy.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2. Definicje

1. Serwis, Usługodawca – Operator Serwisu Internetowego premiumy.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.

2. Użytkownik, Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu.

3. Przedsiębiorca – klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Klientów Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

7. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Serwis świadczy za pośrednictwem strony internetowej www.premiumy.pl i dedykowanych aplikacji usługę, pozwalającą na pobieranie Użytkownikom danych z plików serwerów hostingowych.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Serwisu Internetowego premiumy.pl i dedykowanych aplikacji w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oraz jej realizacji.

3. Przedmiotem świadczenia jest umożliwienie Użytkownikom Serwisu pobierania danych z plików serwerów hostingowych.

4. Aktualna lista obsługiwanych hostingów znajduje się na stronie głównej Serwisu.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od rejestracji Użytkownika i opłacenia wybranego pakietu transferu lub wykorzystania kodu doładowującego.

7. Usługą świadczoną przez Usługodawcę jest także newsletter.

8. Dane pobierane przez Użytkowników nie są własnością serwisu i nie są przechowywane w Serwisie.

9. Usługodawca nie ma możliwości ingerencji lub sprawdzenia zawartości danych pobieranych przez Użytkowników.

 

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) włączoną obsługę Java Script,

c) włączoną obsługę plików Cookies,

d) aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Serwisu korzysta z plików Cookies.  Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem

1. Siedziba Usługodawcy mieści się w Tenancy 10, Marina Hause, Eden Island, Mahe, Seszele. 

2. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@premiumy.pl

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 2.

 

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła, a także zapoznanie się z Regulaminem Serwisu i akceptacja jego postanowień.

4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji,  stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Użytkownik otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu. 

5. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 9.

6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik  nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a)cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

b)działalność ta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e)Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta.

11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu. Usunięcie przez Użytkownika Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Serwisu, ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.

13. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Serwis nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 14,  zwróci Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie za usługę, po potrąceniu należności za świadczenia spełnione do chwili rozwiązania umowy lub upływu terminu wypowiedzenia. Kwotę należności Konsumenta za ten okres oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.  Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Termin wypowiedzenia umowy przez Serwis w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

 

§. 7. Warunki świadczenia usługi

1. Usługodawca  prowadzi Serwis Internetowy premiumy.pl, za pośrednictwem którego, jak i dedykowanych aplikacji, umożliwia pobieranie danych plików z zewnętrznych serwerów hostingowych.

2. Stronami umowy o świadczenie usług są: Użytkownik oraz Serwis.

3. Umowa o świadczenie usług może zostać zawarta wyłącznie z Użytkownikiem zarejestrowanym, posiadającym Konto Użytkownika.

4. Informacje o usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Serwisu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany usług oraz wycofania poszczególnych usług prezentowanych na stronie Serwisu w przypadku, gdy jest to niezależne od Serwisu (m. in. likwidacja hostingu). Serwis zastrzega sobie także zmianę cen świadczonych usług. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi poprzez wybór określonego pakietu transferu (kliknięcie „Zamawiam i płacę”) i opłacenie go lub skorzystanie z kodu doładowującego. 

7. Usługodawca zapewnia możliwość wyboru, w szczególności, następujących pakietów:

 1. Pakiet Multi - pakiet na określoną ilość dni, pozwala na pobieranie plików z rapidu, catshare, fileshark,
 2. Pakiet Transfer - pakiet na określoną ilość pobranych danych bez limitu czasowego, transfer nie wygasa. Pakiet pozwala na pobieranie plików z rapidu, catshare, fileshark.
 3. Pakiet Serwis - pakiety które pozwalają pobierać tylko z określonego hostingu.

Cenniki poszczególnych pakietów dostępne są na stronie www.premiumy.pl/store.html

8. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia i wybranego Pakietu.

9. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności PAYU oraz Tpay wybrany pakiet jest aktywowany automatycznie po zatwierdzeniu wpłaty. W takiej sytuacji Użytkownik nie może odstąpić od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

10. Realizacja zamówienia, polegająca na przesłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail kodu umożliwiającego korzystanie z Serwisu, rozpocznie się niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Usługodawcy, potwierdzeniu otrzymania płatności sms, bądź potwierdzeniu ich wpływu za pośrednictwem serwisu płatności online.  Przy płatnościach za pośrednictwem systemu płatności PAYU, Tpay w tym przypadku usługa aktywowana jest automatycznie po potwierdzeniu zapłaty.

11. Umowa o świadczenie usług przez Serwis Internetowy premiumy.pl jest umową terminową – zawartą na czas określony tj. na czas wykupionego abonamentu lub czas wykorzystania określonego transferu. Usługobiorca, ma prawo do zawarcia nowej umowy poprzez wykupienie kolejnego abonamentu, na czas określony w usłudze, którą zakupuje.

12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Serwisu Internetowego premiumy.pl podawane są w polskich złotych. Serwis nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

13 . W celu pobrania plików należy wkleić linki w pole „Pobieraj”  i kliknąć przycisk „Wgraj pliki”. Serwis sprawdzi poprawność linku i doda go do listy Użytkownika. Użytkownik będzie mógł pobrać plik na swój komputer od razu po dodaniu pliku do listy.

14. Dozwolone jest używanie akceleratorów wspomagających pobieranie plików gdyż serwis udostępnia linki bezpośrednie. Można dodawać oraz pobierać wiele pików naraz. Wszystkie linki do plików są automatycznie usuwane po określonym czasie od rozpoczęcia pobrania: 24 godziny dla serwisów Catshare oraz LunaticFiles, 12 godzin dla serwisów Rapidu oraz Fileshark, 2 godziny dla serwisu Turbobit. Obsługiwane akceleratory pobierania: Internet Download Manager, Free Internet Download, FlashGet, JDownloader.

15. Transfer jest pobierany za całą wielkość pliku po rozpoczęciu pobierania.

16. Limity pobierania w ciągu doby: Catshare.net: 12 gb, Rapidu.net: 15 gb, Turbobit.net: 7 gb, Fileshark.pl: 12 gb, LunaticFiles.com: 7 gb.

17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany stawek rozliczania transferu za pobieranie danych z obsługiwanych serwisów hostingowych. Nie dotyczy to usług wykupionych.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany nałożonych ograniczeń w ilości pobieranych danych.

19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę oferty dostępnych serwisów hostujących w trakcie jej trwania, na którą to ofertę nie ma wpływu i która jest od niego niezależna (włączania i wyłączania poszczególnych serwisów hostujących pliki).

20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe po stronie serwisów hostujących. 

21. Gwarancji nie podlega prędkość pobierania i wysyłania danych, która uzależniona jest od prędkości łącza oraz od serwerów, na których znajdują się pliki.

 

§. 8. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Serwisie można zapłacić w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy (w tytule podając: login oraz rodzaj wybranego Pakietu)
 2. za pośrednictwem serwisu PAYU oraz Tpay,
 3. poprzez sms.

2. Dane do przelewu: Premium Web Ltd., Nr rachunku 48 1050 1953 1000 0090 3121 3698.

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, kod umożliwiający korzystanie z Serwisu wysyłany jest na wskazany przy rejestracji adres e-mail po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać login oraz rodzaj opłaconego Pakietu.

5. W sprawie płatności Użytkownik może się kontaktować z Serwisem w szczególności mailowo na adres:  kontakt@premiumy.pl

6. Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut.

7. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu, w szczególności stwierdzenia przez Serwis udostępniania dostępu do konta osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności nieuprawnionego i niezgodnego z Regulaminem jednoczesnego logowania na konto na różnych adresach IP.

 

§. 9. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

3. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego § 9.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1., nie przysługuje Konsumentowi w przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi umożliwienia pobierania danych plików z zewnętrznych serwerów hostingowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą wykorzystania kodu przesłanego Konsumentowi lub z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności sms, bądź potwierdzeniu jej wpływu za pośrednictwem serwisu płatności online, w przypadku gdy pakiet aktywowany jest automatycznie. 

6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Serwis nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.  Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POBIERZ

 

§. 10. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy premiumy.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego premiumy.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.

 

§. 11. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności operatorom systemów płatności.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu Internetowego premiumy.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Klientom. Usługodawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu Internetowego premiumy.pl oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Usługodawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres kontakt@premiumy.pl stosownego żądania wraz z podaniem danych Klienta.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Usługodawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

§. 12. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a)imię i nazwisko/login,

b)rodzaj Pakietu,

c)opis wadliwości działania usługi,

d)datę zakupu Pakietu.

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Serwis niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: kontakt@premiumy.pl 

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 

§. 13. Prawa autorskie

Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z usługi mogą stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.

 

§. 14. Odpowiedzialność Serwisu

1. Serwis nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych plików na swoich serwerach. Jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w transferze danych pomiędzy serwerami firm hostingowych a Użytkownikiem.

2. Serwis nie ingeruje w treść plików.

3. Serwis nie bierze odpowiedzialności za:

 1. niewłaściwe lub niezgodne z prawem używaniem Serwisu przez Użytkowników,
 2. nieprawidłowe działanie serwisu spowodowane czynnikami od niego niezależnymi,
 3. nieprawidłowe działanie serwisów hostingowych, z których pobierane są dane za pomocą Serwisu,
 4. skutki wynikłe poprzez udostępnienie osobom trzecim loginu oraz hasła niezbędnego do korzystania z Serwisu,
 5. zawartość plików pobieranych za pomocą Serwisu,
 6. jakiekolwiek szkody spowodowane przez Użytkowników łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W każdym wypadku przerwy pracy Serwisu lub nieprawidłowym funkcjonowaniem Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zrekompensować niedogodności w postaci przyznania dodatkowego transferu pokrzywdzonym Użytkownikom. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać poprzez formularz w zakładce „kontakt”

 

§. 15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2017